Wijkbericht Maarssenbroek Samen Schoon Heel en Veilig

Veilig wonen, werken en vertoeven in Maarssenbroek. Daar werken we aan samen met de gemeente, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Wat wil jij voor het Superspeelspoor?

Wat wil jij voor het Superspeelspoor? Laat het weten aan de vrienden van het Wijkpark Maarssenbroek!

Bedank goed voor wie u open doet

Informatiebijeenkomsten over Babbeltrucs

Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Lees meer

Bewonersonderzoek afvalscheiding en duurzaamheid

De inwoners konden via internet de enquête invullen of er werd op verzoek een enquêteformulier toegestuurd.

De enquête had betrekking op afvalscheiding en duurzaamheid, omdat deze onderwerpen in elkaars verlengde liggen. Inmiddels is het rapport van onderzoeksbureau I&O-research ontvangen. In totaal is de vragenlijst door 3.400 respondenten ingevuld. Dat is een respons van 13 procent wat niet of nauwelijks afwijkt ten opzichte van andere door I&O uitgevoerde onderzoeken. Met deze respons kunnen uitspraken worden gedaan op kernenniveau. De resultaten uit het onderzoek zullen gebruikt worden om nieuw beleid te maken of bestaand beleid op aan te passen. De wens om te meten vloeit voort uit het advies van de rekenkamercommissie inzake het afvalbeleid om de gemeenteraad te informeren over de voortgang. Een belangrijk document is de op te stellen afvalvisie/afvalstrategie, waarin nieuwe manieren van het inzamelen van afval aan bod zullen komen. De enquêteresultaten dragen bij aan de beeldvorming wat de inwoners weten, wat zij daarbij belangrijk vinden en hoe ver ze daarin willen gaan. Deze input is van groot belang om een beeld te krijgen van het draagvlak voor aanpassingen in de afvalinzameling.

 

Vereniging Vlieghinder Stichtse Vecht en Wijdemeren

De oproep in onze nieuwsbrief van oktober 2014 en artikelen in de VAR en Vechtstroom hebben succes gehad: de bewoners van Stichtse Vecht kunnen meepraten in Omgevingsraad Schiphol (ORS). Meer dan 240 bewoners uit Stichtse Vecht en Wijdemeren hebben hun steun betuigd en zich aangemeld bij de Vereniging Vlieghinder Stichtse Vecht en Wijdemeren, zodat deze ruimschoots voldoet aan de gestelde eis van minimaal 100 leden. Bewoners die zich hebben aangemeld kunnen steekproefsgewijs door de ORS benaderd worden voor contrôle van hun gegevens.
De nieuw te vormen Omgevingsraad Schiphol is vanaf januari 2015 het overleg- en adviesplatform waarin de rijksoverheid, regionale en lokale overheden, omwonenden en luchtvaartpartijen zijn vertegenwoordigd en kunnen meepraten over de duurzame ontwikkeling, inpassing en het gebruik van de luchthaven Schiphol in zijn omgeving. Meer informatie over het vliegverkeer boven de omgeving van Schiphol en de klachten die dit oplevert vindt u op de website www.vlieghinder-gve.nl. van Vlieghinder Gooi, Vechtstreek en Eemland.

Mogelijke locaties voor opvang asielzoekers

Mogelijke locaties voor opvang asielzoekers

In de vergadering van 30 september 2015 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgedragen om aan de hand van een aantal criteria te onderzoeken of en op welke wijze gemeente Stichtse Vecht daaraan kan bijdragen. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden of zo’n locatie wel in de omgeving past, of het technisch mogelijk is om de juiste voorzieningen te treffen, of de verkeersveiligheid niet in het geding is en of de sociale veiligheid gewaarborgd kan worden.Ter uitvoering van de motie heeft het college van B&W onderzoek gedaan naar locaties in Stichtse Vecht die mogelijk in aanmerking komen voor tijdelijke opvang. Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijk geschikte opvanglocaties. Deze zijn getoetst aan de hierboven genoemde criteria. Het college heeft 3 typen locaties onderzocht:

 • Locatie die direct beschikbaar is
  Een dergelijke locatie kan (zeer) snel ingezet worden omdat de belangrijkste voorzieningen al aanwezig zijn. Op deze manier kan Stichtse Vecht op korte termijn een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers.
 • Transformatielocatie
  Dit type locatie gaat uit van een bestaand panduw, dat aangepast moet worden voor een opvanglocatie. Deze verandering van de bestemming is tijdelijk. De duur van tijdelijkheid kan variëren.
 • Kantorenlocatie
  Een dergelijke locatie gaat uit van een bestaand kantoorgebouw, dat aangepast moet worden voor een opvanglocatie. Deze verandering kan tijdelijk zijn, waarbij de duur van de tijdelijkheid kan variëren.

Voor elke type locatie hebben burgemeester en wethouders een locatie aangewezen die zij als meest geschikt voor de opvang van asielzoekers ziet. Deze keuze legt het college nu voor aan de raad. Het gaat om de volgende locaties:

 • Résidence De Maarsseveense Plassen aan de Gageldijk in Maarssen (direct beschikbaar);
 • een transformatielocatie aan de Merwedeweg in Breukelen; en
 • kantoorgebouwen aan de Planetenbaan in Maarssen.

De omwonenden van deze locaties zijn per brief geïnformeerd.

Een eerste snelle verkenning bij betrokken eigenaren van de genoemde locaties leert dat zij willen meewerken aan het realiseren van een opvanglocatie. Ook zij zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om asielzoekers opvang te bieden.

De raad beslist

De raad moet een besluit nemen over een locatie. De raadscommissie heeft het voorstel van het college besproken in de commissievergadering van dinsdag 8 december en een vervolg commissievergadering op 15 december. Op 12 januari zal de gemeenteraad een voorstel bespreken voor de opvang van vluchtelingen in Stichtse Vecht. Belangstellenden kunnen alle vergaderingen vanuit huis rechtstreeks via internet volgen via het Raadsinformatiesysteem.

Vragen

Heeft u vragen over het collegevoorstel, kijkt u dan bij de veelgestelde vragen en antwoorden. Daar vindt u meer informatie en ook de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt bellen met telefoonnummer 14 0346 of e-mailen naar info@stichtsevecht.nl o.v.v ‘Opvanglocaties asielzoekers’.

Hondenbeleid

Voortaan geldt in Stichtse Vecht dat overal in de bebouwde kom het opruimen van hondenpoep verplicht is. In het wijkpark Maarssenbroek wordt het losloopgebied iets ingeperkt en geldt ook de opruimplicht. Met deze wijziging van de regels voor het park volgt het college het advies op van een speciaal ingestelde en breed samengestelde werkgroep. LINK.